چگونگی ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده

خلاصه ای ساده در خصوص چگونگی ثبت حسابداری 3% مالیات ارزش افزوده

 

شرح رویداد

بدهکار

بستانکار

خرید مایحتاج به مبلغ 5،000،000 ریال :

خرید

5،000،000

 

مالیات بر ارزش افزوده خرید

75،000

 

عوارض خرید

75،000

 

بستانکاران

 

5،150،000

فروش محصول به مبلغ 6،000،000ریال :

بدهکاران

6،180،000

 

مالیات بر ارزش افزوده فروش

 

90،000

عوارض فروش

 

90،000

فروش

 

6،000،000

فرض بفرمائید دوره مالیاتی سه ماهه اول شرکت فرضی به این دو عملیات خلاصه می شود :

               تهاتر مالیات بر ارزش افزوده فروش و مالیات بر ارزش افزوده خرید :  75،000 90،000 =15،000  ریال

                                             تهاتر عوارض فروش و عوارض خرید :  75،000 90،000 =15،000 ریال

                                                    جمع بدهی قابل پرداخت دوره   :                         30،000 ریال

 اگر در دوره مذکور فقط خرید صورت بگیرد، مبالغ پرداختی بابت مالیات و عوارض خرید بعنوان مطالبات از سازمان امور مالیاتی قابل استرداد است  

 اگر در دوره مذکور فقط فروش صورت بگیرد،مبالغ دریافتی بابت مالیات و عوارض فروش باید به عنوان بدهی به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود .

در این سیستم باید 4 سرفصل مجزاء تعریف شود :
1 - حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید
2 - حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش
3 - حساب عوارض خرید
4 - حساب عوارض فروش
کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طبق صورتحسابهای خرید باید در حسابهای 1 و 3 بدهکار شود .
کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی طبق صورتحسابهای فروش باید در
حسابهای 2 و 4 بستانکار شود .

اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این 4 حساب متضمن اضافه پرداختی باشد باید تقاضای استرداد وجوه را از دارائی نمود .
اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این 4 حساب متضمن
کسر پرداختی باشد باید وجوه مربوط به ان را به دارائی پرداخت نمائیم .
کلیه وجوهات مربوط به مالیات
VAT در خصوص مرجوعی های فروش به حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش و در خصوص مرجوعی های خرید به حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید منظور می شوند . البته در خصوص عوارض مربوطه هم به همین شکل اخیر عمل می شود.